Slapukų ir privatumo politika

1. Koks yra šio dokumento tikslas?

Šis dokumentas (toliau – Privatumo politika) yra skirtas internetinės svetainės www.northernbaltic.com lankytojams. Šio dokumento tikslas yra atsakyti į Jums rūpimus klausimus apie asmens duomenų tvarkymą, kadangi lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir joje užpildydami kandidato į siūlomas darbo vietas anketą arba susisiekimo formą, Jūs mums perduodate savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes supažindinsime Jus su asmens duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais, suteiksime informaciją apie tai, kokiomis priemonėmis šie duomenys renkami, ir kokį laikotarpį jie bus saugomi. Taip pat paaiškinsime, kokios yra Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės bei kokia šių teisių įgyvendinimo tvarka.

Privatumo politikoje naudodami sąvoką „mes“ turime omenyje UAB NORTHERN BALTIC (įmonės kodas: 300550118, adresas: Elektrinės g. 8A, 03150 Vilnius, Lietuva).

Jeigu šioje Privatumo politikoje neradote informacijos, kurios ieškojote, susisiekite su mumis elektroninio pašto adresu: info@northernbaltic.com arba telefonu: +370 650 90 088.

2. Kokiais būdais mus pasiekia Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis mes gauname:

 • Jums užpildžius mūsų internetinėje svetainėje esančią kandidato į laisvas darbo vietas anketą bei prie anketos pridėjus dokumentus (pvz., gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, rekomendaciją ar kt.);
 • Jums užpildžius mūsų internetinėje svetainėje esančią susisiekimo formą;
 • Slapukų pagalba, Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje.

3. Kokiais tikslais ir kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami?

3.1. Duomenų pateikimas užpildant svetainėje esančią kandidato į laisvas darbo vietas anketą.

Kartu su kandidato anketa Jūsų pateikiami asmens duomenys yra renkami, naudojami bei saugomi tikslu rasti tinkamiausią kandidatą į laisvas darbo vietas mūsų partnerių bendrovėse ABCHUS AS (įmonės kodas: 914 313 902, adresas: Haugenveien 5, 1400 Ski, Norvegija) ir ABCHUS ENTREPRENØR AS (įmonės kodas: 914 853 214, adresas: Kveldroveien 7, 1407 Vinterbro, Norvegija) (toliau – Partneriai). Jūsų duomenys šiuo atveju taip pat tvarkomi tikslu pildyti ir administruoti kandidatų duomenų bazę, kurios duomenis mes galime panaudoti būsimoms darbuotojų atrankoms Partnerių bendrovėse.

Vykdydami darbuotojų atranką ir kaupdami duomenis kandidatų duomenų bazėje mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

 • identifikacinius ir kontaktinius duomenis, tokius kaip: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, telefono numeris;
 • duomenis apie esamą (-as) ir/ar buvusias darbovietes, užimamas pareigas, darbo stažą, darbo patirtį, išsilavinimą, profesiją, užsienio kalbų mokėjimą, asmenines savybes, pageidaujamą atlyginimą;
 • duomenis apie darbingumą, šeimyninę padėtį, atliktą karinę prievolę, įgytą teisę vairuoti transporto priemonę;
 • kitus gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar darbo pokalbio metu Jūsų pateiktus asmens duomenis.

Visi aukščiau nurodyti duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimą Jūs išreiškiate pažymėdami varnelę mūsų svetainėje esančios kandidato anketos pateikimo metu.  

Be šių duomenų mes negalime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti pareigas į siūlomas pozicijas, todėl Jums neišreiškus sutikimo (nepažymėjus varnelės), Jūsų duomenys nebus tvarkomi, atitinkamai Jūsų kandidatūra nedalyvaus atrankoje.

Pirmą kartą Jūsų duotas sutikimas galioja taip pat ir duomenims, kuriuos papildomai pateiksite vėlesnėse darbuotojų atrankos procedūros stadijose (pvz., dėl konkrečios pozicijos bendraujant telefonu, pateikiant informaciją elektroniniu paštu, susitikus su mumis darbo pokalbio metu).

3.2. Duomenų pateikimas užpildant svetainėje esančią susisiekimo formą

Jūsų duomenys, pateikti užpildant internetinėje svetainėje esančią susisiekimo formą, renkami su tikslu užtikrinti komunikaciją su mūsų svetainės lankytojais, t.y. siekiant susisiekti su Jumis ir suteikti Jums tūpimą informaciją apie mūsų vykdomą veiklą, pasiūlyti įsigyti mūsų teikiamas paslaugas, taip pat išgirsti Jūsų nuomonę apie mūsų bendrovę.      

Susisiekimo formos pagalba mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų duomenis:

 • Identifikacinius duomenis (vardas);
 • Kontaktinius duomenis (telefonas, elektroninio pašto adresas);
 • Kiti duomenis, kuriuos Jūs savo nuožiūra pateikiate siunčiamoje žinutėje (pvz., pavardė, darbovietė, užimamos pareigos, adresas ir pan.).

Per internetinėje svetainėje esančią susisiekimo formą mus pasiekę duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimą Jūs išreiškiate pažymėdami susisiekimo formos apačioje esančią varnelę ir paspausdami mygtuką „SIŲSTI“.

3.3. Duomenų rinkimas naudojant slapukus

Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys yra tvarkomi siekiant užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų internetine svetaine. Slapukai identifikuoja Jūsų įrenginį, kurio pagalba lankotės mūsų svetainėje, tačiau nerenka Jūsų asmeninių duomenų. Mūsų naudojami slapukai taip pat nesieja surinktų duomenų su duomenimis, gautais kandidato anketos arba susisiekimo formos pateikimo metu. Daugiau apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus skaitykite šios Privatumo politikos 8 skyriuje „Kokius slapukus mes naudojame?“.

4. Kokių asmens duomenų mes netvarkome?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi anksčiau paminėtiems tikslams pasiekti, o perteklinius duomenis ištriname ir sunaikiname.

Mes neprašome pateikti, nerenkame ir netvarkome Jūsų asmens duomenų, priskiriamų specialiųjų kategorijų asmens duomenims, tokių kaip rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenys arba duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Jeigu užpildytoje kandidato anketoje, gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kitame mums siunčiamame dokumente Jūs pateiksite aukščiau nurodytus specialiųjų kategorijų asmens duomenis, mes šiuos duomenis stengsimės pašalinti ir ištrinti, jeigu tai bus techniškai įmanoma, nesunaikinant kitų Jūsų pateiktų duomenų. Nesant tokios galimybės mes tvarkysime šiuos duomenis kartu su kitais Jūsų asmens duomenimis laikydami, jog savo noru pateikę tokius duomenis Jūs davėte sutikimą specialiųjų kategorijų asmens duomenų tvarkymui.

5. Kur nukeliauja Jūsų pateikti asmens duomenys?

Jūsų pateiktus asmens duomenis surenka ir apdoroja mūsų darbuotojai, kurie yra apmokyti, supažindinti su saugaus asmens duomenų tvarkymo principais ir yra įsipareigoję saugoti Jūsų asmens duomenis bei neatskleisti jų tretiesiems asmenims, nenurodytiems šioje Privatumo politikoje.

Asmens duomenis, gautus iš kandidatų į laisvas darbo vietas, mes apdorojame ir perduodame Partneriams, kurie šiuos duomenis įvertina ir priima galutinį sprendimą dėl Jūsų kandidatūros.

RRinkdami Jūsų asmens duomenis atrankai į esamas laisvas darbo vietas Partnerių bendrovėje, taip pat saugodami duomenis kandidatų duomenų bazėje mes veiksime kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas.

Gaudami iš mūsų Jūsų asmens duomenis Partneriai kartu su mumis veikia kaip asmens duomenų valdytojai ir tvarkytojai. Jūsų asmens duomenis Partneriai naudoja ir tvarko  laikydamiesi mūsų ir Partnerių sudaryto susitarimo nuostatomis.

Jums pažymint varnelę mūsų svetainėje esančios kandidato anketos pateikimo metu ir tokiu būdu išreiškus sutikimą tvarkyti duomenis, kartu Jūs duodate sutikimą saugoti Jūsų asmens duomenis mūsų duomenų bazėje ir panaudoti juos būsimoms darbuotojų atrankoms Partnerių bendrovėse.

Jeigu Partneris priims sprendimą Jus įdarbinti, atrankos metu iš Jūsų surinkti asmens duomenys gali būti toliau panaudojami darbo santykiams įforminti.

6. Kiek laiko Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir naudojami?

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol jie yra reikalingi Privatumo politikoje nurodytiems tikslams, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus.

Jeigu Jūsų kandidatūra yra pasirenkama ir Partneris su Jumis nusprendžia sudaryti darbo sutartį, mes Jūsų asmens duomenis ištrinsime ir/ar sunaikinsime per 5 (penkias) darbo dienas po darbo sutarties pasirašymo, nebent Partnerio prašymu, mums bus pavesta administruoti Jūsų ir Partnerio darbo santykius. Tokiu atveju, apie tolimesnius Jūsų asmens duomenų panaudojimo tikslus ir apimtį Jūs būsite informuoti darbo sutarties sudarymo procese.

Jeigu Jūsų kandidatūra nėra pasirenkama, Jūsų asmens duomenis yra perkeliami į mūsų administruojamą kandidatų į laisvas darbo vietas duomenų bazę. Pasibaigus 2 (dviejų) metų  laikotarpiui mes Jūsų duomenis pašalinsime iš šios duomenų bazės, t.y. juos ištrinsime ir (ar) sunaikinsime.

7. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones bei atlikdami asmens duomenų tvarkymą, mes užtikriname tinkamų teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą, siekdami apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Mes atsakingai laikomės visų duomenų apsaugos reikalavimų, todėl perduodami mums savo duomenis, užtikriname, jog Jūsų duomenų nepaviešinsime ir neteiksime asmenims, nenurodytiems šioje Privatumo politikoje. Esant būtinybei Jūsų asmens duomenis perduoti kitiems asmenims, mes iš anksto paprašysime Jūsų sutikimo.

Tuo atveju, jei dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų įvyktų incidentas, keliantis pavojų Jūsų asmens duomenų saugumui, mes nedelsiant apie tai Jus informuosime, taip pat apie tokį įvykį pranešime atitinkamoms institucijoms.

8. Kokius slapukus mes naudojame?

Informacija apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus:

 • Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Interneto svetaine;
 • Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Duomenų valdytojui atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Duomenų valdytojui pagerinti Interneto svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas; 
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jūsų atpažinimui, kai grįžtate į Interneto svetainę. Tai leidžia Duomenų valdytojui pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Detali informaciją apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus:

Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Papildoma informacija
_ga „Google Analytics“ – tai „Google“ analizės įrankis, kurį taikant interneto svetainių ir programų savininkai sužino apie interneto svetainių ir programų naudotojų sąveiką su pateikiamais ištekliais. „Google Analytics“ gali naudoti tam tikrus slapukus, kad rinktų duomenis ir persiųstų interneto svetainių naudojimo statistiką, tačiau šis įrankis nerenka informacijos, kurią „Google“ galėtų naudoti atskiriems asmenims identifikuoti. Svarbiausias „Google Analytics“ slapukas vadinamas „_ga“. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2m. Analitinis slapukas. Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti
_gid,

_gat

Analitiniai „Google Analytics“ slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Analitinis slapukas. Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti
wp-settings-1 WordPress būtinasis laiko slapukas Įėjimo į puslapį metu 1 metus Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
wp-settings-time-1 WordPress būtinasis laiko slapukas Įėjimo į puslapį metu 1 metus Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
wordpress_test_cookie Slapukas tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies. Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
wordpress_logged_in WordPress prisijungusio vartotojo slapukas Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Būtinasis slapukas reikalingas WordPress svetainei veikti
cookie_notice_accepted Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti. Sutinkant su nuostatomis 1 metus Funkciniai svetainės slapukai
pll_language Kalbų slapukas, kad svetainė galėtų funkcionuoti keliomis kalbomis. Slapukas taip pat skirtas išsaugoti lankytojo pasirinktą kalbą. Įėjimo į puslapį metu 1 metus Funkciniai svetainės slapukai

9. Kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės?

Jūs turite tokias teises:

 • Teisę kreiptis į mus ir reikalauti gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, duomenų saugojimo laikotarpį ir kriterijus, kurie taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • Teisę reikalauti mūsų ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • Teisę atšaukti sutikimą asmens duomenų tvarkymui ir reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • Teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, jeigu tai techniškai yra įmanoma;
 • Teisę pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

10. Kokia yra Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka?

Visus prašymus ar reikalavimus, kuriais siekiate įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, mums galite pateikti raštu, elektroninio pašto adresu: info@northernbaltic.com, taip pat atsiuntę paštu korespondencijos adresu: Elektrinės g. 8A, LT-03150 Vilnius arba atvykę į mūsų biurą, kuris yra prieš tai nurodytu korespondencijos adresu.

Kadangi darbuotojų atrankos procese mes veikiame Jūsų duomenis valdome ir tvarkome kartu su Partneriais, visus prašymus ar reikalavimus, adresuotus Partneriams, prašome teikti tiesiogiai mums. Jums pageidaujant, mes pateiksime įgaliojimus, patvirtinančius, jog turime teisę veikti Partnerių vardu.

Jūsų gautus prašymus ar reikalavimus mes išnagrinėsime kaip įmanoma greičiau ir  pateiksime Jums atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais mes galime pratęsti šį terminą dar 30 (trisdešimčiai) dienų, tačiau apie tokį pratęsimą mes jus visada įspėsime, nurodydami pratęsimo priežastis.

Jeigu gavus Jūsų prašymą ar reikalavimą mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes galime paprašyti Jūsų asmens tapatybės dokumento, o atsisakius jį pateikti  mes pasiliekame teisę atsisakyti nagrinėti tokį prašymą.

Jeigu mūsų pateiktas atsakymas Jūsų netenkins, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

11. Kaip gali būti keičiama ši Privatumo politika?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų internetinėje svetainėje dienos.

Norite dirbti pas mus?

Užpildykite anketą

UAB "Northern Baltic"

phone +370 650 90 088

mail info@northernbaltic.com

J.Jasinskio 14a-57, 01112 Vilnius, Lietuva


Juridinio asmens kodas: 300550118

PVM mokėtojo kodas: LT100002234819